4 CHIPS RAM

PCB-MAIN RK3126C  | HOTWHEELS 3126C 86VM H070HC 20180202  | HOTWHEELS 3126C 86VM H070HC 20180202

4 CHIPS RAM

PCB-MAIN RK3126C  | HOTWHEELS 3126C 86VM H070WR 20180202  | HOTWHEELS 3126C 86VM H070WR 20180202

4 CHIPS RAM

PCB-MAIN RK3126C  | HOTWHEELS JINSHITONG7CUN 070HCA 180502  | HOTWHEELS JINSHITONG7CUN 070HCA 180502

4 CHIPS RAM

PCB-MAIN RK3126C  | HOTWHEELS JINSHITONG9CUN 090HBP 180503  | HOTWHEELS JINSHITONG9CUN 090HBP 180503